Konkurs na film promujący szkołę

Regulamin konkursu na film promujący

Zespół Szkół nr 1 im. ks. P. Skargi w Szamotułach

100 filmów na 100- lecie szkoły

ORGANIZATOR: Zespół Szkół nr 1 im. ks. P. Skargi w Szamotułach

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: Natalia Szulc, Agnieszka Sługocka

UCZESTNICY: Każda klasa ( z wyjątkiem trzecich klas liceum) ma obowiązek przygotować co najmniej jeden film. Zespoły realizujące zadanie mogą liczyć do 5 osób.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 29 marca 2019r.

CELE:

 1. Zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych.
 2. Aktywizacja twórcza uczniów.
 3. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
 4. Promocja szkoły.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs polega na nakręceniu krótkiego, maksymalnie 3-minutowego filmu, będącego reklamą ZS nr 1 w Szamotułach.
 2. Film musi być realizacją całkowicie autorskiego pomysłu.
 3. Praca powinna nawiązywać do życia naszej szkoły, pokazywać jej mocne strony.
 4. Film można zrealizować w dowolnym miejscu (w szkole, na boisku, w domu, w parku), w twórczo zaaranżowanej przestrzeni albo w plenerze.
 5. Praca konkursowa nie może naruszać praw do prywatności osób trzecich.
 6. Prezentowane w filmie treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 7. Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji szkoły.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE I FORMALNE:

 1. Filmy mogą być nakręcone dowolnym sprzętem, np. telefonem komórkowym, tabletem lub kamerą cyfrową.
 2. Muszą być zapisane w pliku wideo w dowolnym formacie, np. AVI, MP4, VCD.

NAGRODY:

 1. Regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz wyróżnień. Najlepsze filmy zostaną wykorzystane do celów promocyjnych szkoły.
 2. Do oceny złożonych filmów zostanie powołana komisja konkursowa. Pod uwagę będą brane: oryginalny pomysł, wykonanie, wkład pracy, ogólne wrażenie artystyczne.

SPOSÓB DOSTARCZENIA FILMU:

1.Film należy dostarczyć na podpisanym nośniku danych, w zamkniętej kopercie do pań: Natalii Szulc lub Agnieszki Sługockiej w terminie do 29 marca 2019r.

2. Do pracy dołączamy kartę zgłoszeniową zawierającą następujące dane:

 • tytuł filmu,
 • nazwiska, imiona, klasę wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie filmu

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje komisja konkursowa.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Dnia Teatru, którego termin zostanie podany na stronie internetowej szkoły.